×
Bohužel jsme nic nenašli
Bohužel jsme nic nenašli
×

Vyberte si typ dopravy a odletové letiště

Typ dopravy

×

Zadejte termín

>Vybrané termíny

Vybrané termíny

×

Zadejte obsazenost

×

Počet cestujících 1. pokoj

1 dospělý
2 dospělí
3 dospělí
4 dospělí
5 dospělých
6 dospělých
7 dospělých
8 dospělých
9 dospělých
10 dospělých
11 dospělých
12 dospělých
13 dospělých
14 dospělých
15 dospělých
16 dospělých
0 dětí
1 dítě
2 děti
3 děti
4 děti
5 dětí

Věk dětí

0-2
2 včetně
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
0-2
2 včetně
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
0-2
2 včetně
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
0-2
2 včetně
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
0-2
2 včetně
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
×

Počet cestujících 1. pokoj

Věk dětí

Přidat další pokoj

Obsazení bytů dle skupiny/rodiny:

Moje skupiny můžete využít po přihlášení.

Počet za skupinu

  • Úvod
  • Úplná pravidla a podmínky soutěže „Vyhrajte poukaz na lyžařský zájezd od NEV - DAMA“

Úplná pravidla a podmínky soutěže „Vyhrajte poukaz na lyžařský zájezd od NEV - DAMA“

Pravidla

(dále také „soutěž")

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Spotřebitelskou soutěž pořádá společnost Cestovní kancelář FISCHER, a.s., majitel obchodní značky NEV – DAMA, IČ: 26141647, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Strži 65/1702, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. značka: B 6304 (dále jen „CK“ nebo „pořadatel“) v přímém zastoupení organizátora Freeride – Martin Večerka. Organizátorem soutěže je Martin Večerka – Freeride, místem podnikání Nad vodovodem 1442/32, Praha 10, PSČ 100 00, IČ: 71321853, DIČ: CZ25054309, zapsán u Úřadu městské části Praha 10 (dále jen „organizátor“).

2. Termín a místo trvání soutěže

Soutěž se bude konat dne 10.09.2016 (dále jen „doba konání soutěže“). Soutěž se koná v klubu Roxy, Dlouhá 33, Praha 1 (dále jen „místo konání soutěže“).

3. Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která bude dne 10.09.2016 návštěvníkem klubu Roxy, Dlouhá 33, Praha 1 (dále také „účastník" nebo „soutěžící“). V případě účasti osoby mladší 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce.

4. Podmínky účasti v soutěži

Podmínkou účasti v soutěži je vyplnění soutěžní kartičky v době konání soutěže. Soutěže se lze zúčastnit pouze prostřednictvím vyplněné soutěžní kartičky, a to vyplněním úplně a pravdivě všech povinných polí, které zahrnují: jméno a příjmení soutěžícího, emailovou adresu soutěžícího a telefonní číslo soutěžícího.

Pro účast v soutěži soutěžící rovněž musí vyplnit, respektive odpovědět na soutěžní otázku (dále jen „registrace“). Vyplněním všech povinných polí soutěžní kartičky vyjadřuje účastník svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je bezpodmínečně dodržovat. Vyplněním dále soutěžící uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel a zákona č. 101/2000 Sb.

Soutěžní otázkou je následující otázka:

1. Kolik klientů cestovalo v zimní sezoně 2006/2007 s NEV-DAMOU do střediska Santa Caterina?

Každý uživatel se může soutěže zúčastnit pouze jednou po dobu konání soutěže. Za unikátního soutěžícího se považuje unikátní a platná emailová adresa účastníka spolu s unikátním telefonním číslem soutěžícího; jež jsou uvedeny na soutěžní kartičce. Vícenásobné vyplnění soutěžní kartičky v době konání soutěže za účelem opakované účasti v soutěži je v rozporu s pravidly a může vést k vyloučení účastníka ze soutěže.

Ze soutěže budou, bez dalšího, vyloučeny odpovědi, které:

  • budou v rozporu s dobrými mravy,
  • budou urážlivé ve vztahu k pořadateli nebo organizátorovi,
  • nebudou splňovat zadané podmínky.

5. Výhra

Výhercem se stává soutěžící, který jako první odevzdá soutěžní kartičku se správnou odpovědí na soutěžní otázku. V případě shody, tedy pokud více účastníků odpoví správně, se zohledňuje čas odevzdání soutěžní kartičky organizátorovi soutěže, přičemž výhercem se stává první nejrychlejší správná odpověď.

Soutěž má pouze jednoho výherce.

Hlavní výhrou je poukaz v hodnotě 20.000 Kč na lyžařský zájezd od NEV – DAMA, obchodní značky Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. Poukaz je platný do 30.04.2017. Poukaz je uplatnitelný pouze na zakoupení lyžařského zájezdu u NEV – DAMA, obchodní značky Cestovní kanceláře FISCHER a.s. Případný finanční rozdíl nebude výherci proplacen v hotovosti. Výhra bude předána výherci osobně v sídle pořadatele. Výherce bude ze strany pořadatele určen a kontaktován emailem nebo telefonicky do 15 dnů od skončení soutěže. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat ani po třetím pokusu, výhra bude předána dalšímu účastníku, který splňuje pravidla této soutěže jako další v pořadí.

Výhra je nepřenosná a uplatnit ji může pouze výherce svým jménem a na svůj nákup.

Výhra musí být uplatněna nejpozději do 30.04.2017. Do tohoto data musí výherce soutěže uzavřít s pořadatelem smlouvu o zájezdu. V případě stornování již uzavřené smlouvy o zájezdu se výherci poukaz ani hotovost nevrací, poukaz propadá. Výhru lze uplatnit pouze na nákup přímo u Cestovní kanceláře FISCHER (nelze uplatnit v jiných prodejních kanálech třetích stran jako například INVIA.cz). Výherní voucher lze uplatnit pouze nákupem dovolené přímo u pořadatele prostřednictvím call centra nebo na kterékoliv pobočce pořadatele na území České republiky.

6. Další podmínky

6.1 Výhra bude distribuována dle bodu 5 těchto pravidel. Pořadatel ani organizátor neodpovídá za případnou nefunkčnost elektronických komunikačních zařízení či elektronické nebo mobilní sítě.

6.2 Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.

6.3 Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo je jakkoliv v rozporu s pravidly a podmínkami soutěže.

6.4 Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců pořadatele, organizátora a dalších firem, které se podílejí na této soutěži, ani osoby jim blízké.

6.5 Reklamace na výhře je možné uplatnit pouze přímo u Cestovní kancelář FISCHER, a.s. (IČ: 26141647, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Strži 65/1702, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. značka: B 6304).

6.6 Účastí v soutěži, konkrétně vyplněním všech povinných polí soutěžní kartičky, vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.

6.7 Účastí v akci souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu vyplnění soutěžní kartičky (dále jen „údaje“) do databáze správce, kterým je pořadatel (dále též správce nazýván „společnost“) a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro účely realizace akce a předání výher a dále pro marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu neurčitou, resp. do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů. Účastník bere na vědomí, že má práva podle §§ 11, 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoli po skončení akce na adrese společnosti požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů atd. Kontrolním orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

6.8 Účastník souhlasí se zveřejněním svého jména a města bydliště jakožto výherce na FB profilu pořadatele. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor a pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně užít jeho jméno a příjmení ve sdělovacích prostředcích (včetně internetové a FB stránky pořadatele, včetně www.fischer.cz) a propagačních materiálech pořadatele s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i jejich zvukové a obrazové záznamy a to po dobu 10 let od ukončení soutěže bez omezení území.

6.9 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách https://www.nev-dama.cz/pravidla/freeride. Organizátor a pořadatel si vyhrazují právo vyžádat si v případě pochybností nároku účastníka na účast v akci či na výhru od takového účastníka nezbytné doklady (např. doklad totožnosti, zejména za účelem zjištění věku účastníka či jiné potřebné doklady). Pokud účastník nepředloží na vyzvání vyžadované nezbytné doklady, bude z akce vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele akce, který je oprávněn rozhodnout o jejím udělení jinému účastníkovi, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.

6.10 Úplná pravidla této soutěže jsou k dispozici na https://www.nev-dama.cz/pravidla/freeride. Účastí projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

6.11 V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.

6.12 Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry v případě, že mu výhra nebude jejím dodavatelem poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s pravidly. Organizátor akce ani pořadatel akce nejsou odpovědní za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v akci nebo prostřednictvím získané výhry či v souvislosti s užíváním výhry.

6.13 Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno. Při jakémkoliv porušení pravidel soutěže ze strany účastníka si pořadatel vyhrazuje právo jej bez náhrady vyřadit. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. Pořadatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Soutěžící se zavazuje uvádět pouze pravdivé údaje.

V Praze dne 26.08.2016