×
Bohužel jsme nic nenašli
Bohužel jsme nic nenašli
×

Vyberte si typ dopravy a odletové letiště

Typ dopravy

×

Zadejte termín

Vybrané termíny

Vybrané termíny

×

Zadejte obsazenost

×

Počet cestujících 1. pokoj

1 dospělý
2 dospělí
3 dospělí
4 dospělí
5 dospělých
6 dospělých
7 dospělých
8 dospělých
9 dospělých
10 dospělých
11 dospělých
12 dospělých
13 dospělých
14 dospělých
15 dospělých
16 dospělých
0 dětí
1 dítě
2 děti
3 děti
4 děti
5 dětí

Věk dětí

0-2
2 včetně
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
0-2
2 včetně
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
0-2
2 včetně
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
0-2
2 včetně
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
0-2
2 včetně
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
×

Počet cestujících 1. pokoj

Věk dětí

Přidat další pokoj

Obsazení bytů dle skupiny/rodiny:

Moje skupiny můžete využít po přihlášení.

Počet za skupinu

  • Úvod
  • Just Ride Tour 2017

Just Ride Tour 2017

soutěž

Úplná pravidla a podmínky soutěže „Just Ride Summer Tour 2017“

(dále také „soutěž")

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Soutěž pořádá společnost FreeRide s.r.o., IČO: 28914872, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 152861 (dále jen jako „pořadatel“).

Ceny do soutěže poskytuje společnost Cestovní kancelář FISCHER, a.s., IČ: 26141647, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Strži 65/1702, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. značka: B 6304 (dále jen „CK“ nebo „poskytovatel výhry“).

2. Termín a místo trvání soutěže

Soutěž se bude konat ode dne 27.5.2017 do 5.8.2017 včetně (dále jen „doba konání soutěže“). Soutěž bude probíhat v následujících lokalitách a termínech:

sobota 10.6.Merkur Pasohlávky (Brno)
sobota 24.6.Hradec Králové
sobota 8.7.Stráž pod Ralskem
sobota 5.8.Česká Lípa

3. Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky (dále také „účastník" nebo „soutěžící“). V případě účasti osoby mladší 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce.

4. Podmínky účasti v soutěži

Podmínkou účasti v soutěži je vyplnění kontaktního formuláře na tabletu v době konání soutěže. Soutěže se lze zúčastnit pouze prostřednictvím vyplněného kontaktního formuláře, a to vyplněním úplně a pravdivě všech povinných polí, které zahrnují: jméno a příjmení soutěžícího, emailovou adresu soutěžícího a telefonní číslo soutěžícího (dále jen „registrace“).

Vyplněním všech povinných polí kontaktního formuláře vyjadřuje účastník svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je bezpodmínečně dodržovat. Vyplněním dále soutěžící uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel a zákona č. 101/2000 Sb.

Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou po dobu konání soutěže. Za unikátního soutěžícího se považuje unikátní a platná emailová adresa účastníka spolu s unikátním telefonním číslem soutěžícího; jež jsou uvedeny na soutěžní kartičce. Vícenásobné vyplnění soutěžní kartičky v době konání soutěže za účelem opakované účasti v soutěži je v rozporu s pravidly a může vést k vyloučení účastníka ze soutěže.

Ze soutěže budou, bez dalšího, vyloučeny odpovědi, které:

  • budou v rozporu s dobrými mravy
  • budou urážlivé ve vztahu k pořadateli nebo organizátorovi
  • nebudou splňovat zadané podmínky

5. Výhra

Výhercem se stávají 4 soutěžící, které vylosuje pořadatel soutěže. Do soutěže budou zahrnuty jenom řádně vyplněné kontaktní formuláře.

Výhrami v soutěži jsou 4 dárkové poukazy na zájezd CK v hodnotě 5000,- Kč. Dárkový poukaz je možné uplatnit na zájezdy CK obchodní značky Cestovní kancelář FISCHER a NEV-DAMA. Dárkový poukaz je možné uplatnit nejpozději do 31.12.2017. Podrobné podmínky uplatnění dárkového poukazu u CK jsou uvedeny na předmětném, dárkovém poukaze.

Výherci budou ze strany pořadatele kontaktováni emailem nebo telefonicky do 14 dnů od skončení soutěže. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat ani po třetím pokusu, výhra bude předána dalšímu výherci, kterého dodatečně vylosuje pořadatel soutěže.

6. Další podmínky

6.1 Výhra bude distribuována dle bodu 5 těchto pravidel.

6.2 Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.

6.3 Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo poskytovatel výhry zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo je jakkoliv v rozporu s pravidly a podmínkami soutěže.

6.4 Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců pořadatele, poskytovatele výhry a dalších firem, které se podílejí na této soutěži, ani osoby jim blízké.

6.5 Účastí v soutěži, konkrétně vyplněním všech povinných polí kontaktního formuláře, vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.

6.6 Účastí v akci souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu vyplnění kontaktního formuláře (dále jen „údaje“) do databáze správce, kterým je pořadatel a poskytovatel výhry (dále též správce nazýván „společnost“) a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro účely realizace akce a předání výher a dále pro marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu neurčitou, resp. do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů. Účastník bere na vědomí, že má práva podle §§ 11, 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoli po skončení akce na adrese společnosti požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů atd. Kontrolním orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

6.7 Účastník souhlasí se zveřejněním svého jména a města bydliště jakožto výherce na FB profilu pořadatele a CK. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že pořadatel soutěže a poskytovatel výhry je oprávněn bezplatně užít jeho jméno a příjmení ve sdělovacích prostředcích (včetně internetové a FB stránky pořadatele, včetně www.fischer.cz) a propagačních materiálech pořadatele soutěže a poskytovatele výhry s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i jejich zvukové a obrazové záznamy, a to po dobu 10 let od ukončení soutěže bez omezení území.

6.9 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.nev-dama.cz/pravidla/justride

Pořadatel a poskytovatel výhry si vyhrazují právo vyžádat si v případě pochybností nároku účastníka na účast v akci či na výhru od takového účastníka nezbytné doklady (např. doklad totožnosti, zejména za účelem zjištění věku účastníka či jiné potřebné doklady). Pokud účastník nepředloží na vyzvání vyžadované nezbytné doklady, bude z akce vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím udělení jinému účastníkovi, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.

6.10 Úplná pravidla této soutěže jsou k dispozici na www.nev-dama.cz/pravidla/justride

Účastí projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

6.11 V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.

6.12 Pořadatel a poskytovatel výhry si vyhrazuje právo nahradit výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry v případě, že mu výhra nebude jejím dodavatelem poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s pravidly. Pořadatel soutěže a poskytovatel výhry nejsou odpovědní za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v akci nebo prostřednictvím získané výhry či v souvislosti s užíváním výhry.

6.13 Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži či vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. Při jakémkoliv porušení pravidel soutěže ze strany účastníka si pořadatel soutěže vyhrazuje právo jej bez náhrady vyřadit. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. Pořadatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Soutěžící se zavazuje uvádět pouze pravdivé údaje.

V Praze dne 20. 5. 2017