×
Bohužel jsme nic nenašli
Bohužel jsme nic nenašli
×

Vyberte si typ dopravy a odletové letiště

Typ dopravy

×

Zadejte termín

>Vybrané termíny

Vybrané termíny

×

Zadejte obsazenost

×

Počet cestujících 1. pokoj

1 dospělý
2 dospělí
3 dospělí
4 dospělí
5 dospělých
6 dospělých
7 dospělých
8 dospělých
9 dospělých
10 dospělých
11 dospělých
12 dospělých
13 dospělých
14 dospělých
15 dospělých
16 dospělých
0 dětí
1 dítě
2 děti
3 děti
4 děti
5 dětí

Věk dětí

0-2
2 včetně
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
0-2
2 včetně
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
0-2
2 včetně
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
0-2
2 včetně
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
0-2
2 včetně
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
×

Počet cestujících 1. pokoj

Věk dětí

Přidat další pokoj

Obsazení bytů dle skupiny/rodiny:

Moje skupiny můžete využít po přihlášení.

Počet za skupinu

 • Úvod
 • Soutěž o skipasy TOPSKI a další výbavu

Soutěž o skipasy TOPSKI a další výbavu

Speciální akce

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské akce nazvané „Zašli fotku z tvé nejlepší lyžovačky v Alpách“ (dále jen „Soutěž“). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené Soutěže na internetových stránkách, sociálních sítích a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím spotřebitelům. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek Soutěže na uvedených materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná pravidla. Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany Zadavatele e Soutěže formou písemných dodatků.

Pořadatelem Soutěže je společnost Cestovní kancelář FISCHER, a.s., se sídlem: Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, Praha 4 – Nusle, IČ: 261 41 647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: B 6304 (dále a výše také jako „Pořadatel“).

Originál Úplných pravidel bude po dobu soutěže uložen u Pořadatele.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE:

Soutěž probíhá v termínu od 2.11.2017 00:00:00 hod. do 10.11.2017 23:59:59 hod. (dále jen „Termín konání soutěže“) na území České republiky, konkrétně prostřednictvím sociální sítě Pořadatele provozované na doméně https://www.instagram.com/nev_dama/ (dále jen „Sociální síť“).

ÚČAST V SOUTĚŽI:

Soutěž se vztahuje na návštěvu Sociální sítě.

Spotřebitel se soutěže o výhry zúčastní tak, že v Termínu konání soutěže:

 • vyfotí co nejoriginálnější fotografii na téma „Zašli fotku z tvé nejlepší lyžovačky v Alpách“ a zveřejní ji na svých sociálních sítích (dále jen „Soutěžní fotografie“);
 • označí na Soutěžní fotografii výše uvedenou Sociální sít Pořadatele;
 • označí Soutěžní fotografii následujícími hashtagy:
 • #Korutany
  #topskipas

(dále jen „Podmínky soutěže“)

SOUTĚŽÍCÍ:

Za soutěžícího v Soutěži o výhry se považuje osoba, která splnila všechny podmínky pro zapojení do Soutěže. Soutěže se může soutěžící účastnit opakovaně, vždy s novými Soutěžními fotografiemi.

URČENÍ VÝHERCE:

 • Po ukončení Soutěže bude ze všech soutěžících, kteří se řádně zapojili do Soutěže, vybrán Pořadatelem, dle jeho vlastního uvážení, výherce.
 • Výherce bude o své výhře informován Pořadatelem okamžitě po proběhlém výběru, nejpozději do deseti (10) dnů poté, a to prostřednictvím Instagramu.
 • Výhru si výherce může vyzvednout osobně dle domluvy na některé z poboček Pořadatele.
 • Nepodaří-li se výherce bez zavinění Pořadatele kontaktovat, přechází výhra na náhradního výherce.
 • Jeden soutěžící může vyhrát nejvýše jednu výhru v průběhu celé Soutěže.

VÝHRA V SOUTĚŽI:

Do soutěže jsou vloženy následující výhry:

 • čtyři (4) kusy skipasu pro dvě (2) osoby na tři (3) dny do lyžařského střediska Korutany v Rakousku
 • jeden (1) kus obalu na lyže
 • jeden (1) kus lyžařských brýlí
 • dvacet (20) kusů bandana (šátek)

(dále jen „Výhra“).

Výhra nemůže být výherci Soutěže nijak kompenzována v penězích či jiném plnění.

Výherce bere na vědomí, že Pořadatel neodpovídá za Výhru, především její případné vady.

Pořadatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody a újmy Soutěžícího či jeho doprovodu vzniklé v místě realizace Výhry či při realizaci Výhry. Pořadatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu ani újmu způsobenou výhercem či jeho doprovodem nebo za jakoukoliv škodu či újmu, kterou výherce či jeho doprovod utrpí během realizace či užívání Výhry.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním Výhry. Nebezpečí škody na Výhře přechází na výherce okamžikem předání Výhry výherci.

Zveřejněním Soutěžní fotografie se současným splněním Podmínek soutěže spotřebitelé převádí na Pořadatele licenci k Soutěžní fotografii, tj. spotřebitelé dávají svůj nepodmíněný a neodvolatelný souhlas s užitím, reprodukcí a pozměněním Soutěžní fotografie Pořadatelem.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou Výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok Výhru reklamovat. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky starší 18 let.

Ze Soutěže jsou vyloučeni všechny osoby blízké Pořadatele a dále všechny osoby podílející se na organizaci této Soutěže. Stejně tak se Výhra nepředá v případě, že Zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Pořadatel neručí za ztrátu či nedoručení jím (doporučeně) odesílaných poštovních zásilek nebo zásilek (doporučeně) zasílaných výherci v souvislosti s touto Soutěží.

Pořadatel může Termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit pravidla Soutěže, či Soutěž úplně zrušit bez udání důvodů.

Účastí v Soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této Soutěže, tj. jméno, příjmení, adresa, číslo mobilního telefonu, e-mail, údaje o účasti v Soutěži společnosti Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, Praha 4 – Nusle, IČ: 261 41 647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: B 6304, jakožto správci za účelem dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to na dobu neurčitou, resp. do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese správce požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd., a od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018) má soutěžící dále též právo na přenositelnost údajů. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může účastník na správce obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

Výherci Soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanského zákoníku bezplatně jejich jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s prezentací této Soutěže a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherců Soutěže bez omezení území po dobu 5 let od ukončení Soutěže. Takové záznamy mohou být pořízeny i během předávání výher.

Výherce Soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanského zákoníku bezplatně jeho jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele a Pořadatele v souvislosti s prezentací této Soutěže a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherců Soutěže bez omezení území po dobu 5 let od ukončení Soutěže. Takové záznamy mohou být pořízeny i během předávání Výhry.

Při jakémkoli porušení pravidel Soutěže si Pořadatel vyhrazuje právo daného účastníka ze Soutěže bez náhrady vyloučit.