Lyžování 2018/2019

letní zájezdy

×

Destinace

Bohužel jsme nic nenašli
×

Vyberte si typ dopravy a odletové letiště

Typ dopravy

×

Zadejte termín

Vybrané termíny

Vybrané termíny

×

Zadejte obsazenost

×

Počet cestujících 1. pokoj

1 dospělý
2 dospělí
3 dospělí
4 dospělí
5 dospělých
6 dospělých
7 dospělých
8 dospělých
9 dospělých
10 dospělých
11 dospělých
12 dospělých
13 dospělých
14 dospělých
15 dospělých
16 dospělých
0 dětí
1 dítě
2 děti
3 děti
4 děti
5 dětí

Věk dětí

0-2
2 včetně
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
0-2
2 včetně
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
0-2
2 včetně
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
0-2
2 včetně
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
0-2
2 včetně
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
×

Počet cestujících 1. pokoj

Věk dětí

Přidat další pokoj

Obsazení bytů dle skupiny/rodiny:

Moje skupiny můžete využít po přihlášení.

Počet za skupinu

×

Vyberte si typ stravy

Léto u moře / hory 2018

zimní zájezdy

×

Destinace

Bohužel jsme nic nenašli
×

Vyberte si typ dopravy a odletové letiště

Typ dopravy

×

Zadejte termín

Vybrané termíny

Vybrané termíny

×

Zadejte obsazenost

×

Počet cestujících 1. pokoj

1 dospělý
2 dospělí
3 dospělí
4 dospělí
5 dospělých
6 dospělých
7 dospělých
8 dospělých
9 dospělých
10 dospělých
11 dospělých
12 dospělých
13 dospělých
14 dospělých
15 dospělých
16 dospělých
0 dětí
1 dítě
2 děti
3 děti
4 děti
5 dětí

Věk dětí

0-2
2 včetně
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
0-2
2 včetně
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
0-2
2 včetně
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
0-2
2 včetně
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
0-2
2 včetně
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
×

Počet cestujících 1. pokoj

Věk dětí

Přidat další pokoj

Obsazení bytů dle skupiny/rodiny:

Moje skupiny můžete využít po přihlášení.

Počet za skupinu

×

Vyberte si typ stravy

 • Úvod
 • Všeobecné podmínky prodeje

Všeobecné podmínky prodeje

Důležité informace

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE FISCHER, a.s.
majitele obchodní značky a ochranné známky NEV-DAMA

se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Strži 1702/65, 140 62, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 (dále jen CKF)

I. Preambule

 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smluv o zájezdech (dále jen SOZ) uzavíraných se zákazníky CKF, na základě kterých se zákazníci zúčastňují zájezdů či využívají služeb poskytovaných a pořádaných CKF. Uzavřením SOZ zákazník vyjadřuje bezvýhradný souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami.
 2. CKF organizuje standardní zájezdy, uvedené v katalogu i zájezdy a cestovní služby na objednávku pro individuální zájemce i skupiny dle dohody (dále jen „zájezd“). Pro zákazníky s individuální dopravou zprostředkovává ubytování v hotelech, apartmánech a kempech včetně dalších služeb souvisejících s cestovním ruchem.

II. Předmět podmínek

 1. Předmětem těchto Všeobecných podmínek je úprava některých níže specifikovaných skutečností vyplývajících ze SOZ uzavřené mezi CKF jako pořadatelem zájezdu a zákazníkem jako účastníkem zájezdu.
 2. Pokud jsou ve SOZ uvedeny a CKF akceptovány podmínky odlišné od obecné úpravy dané těmito Všeobecnými podmínkami, mají přednost údaje uvedené ve SOZ.

III. Uzavření smlouvy o zájezdu

 1. SOZ pořádaném CKF obsahuje zejména označení smluvních stran, vymezení zájezdu, zejména termín jeho zahájení a ukončení, uvedení všech poskytovaných služeb cestovního ruchu, které jsou zahrnuty do ceny zájezdu, místo a dobu jejich trvání, cenu zájezdu včetně časového rozvrhu plateb a výši jednotlivých záloh i informace o poplatcích, které nejsou zahrnuty do souhrnné ceny, označení způsobu, jakým má zákazník uplatnit své právo z porušení povinnosti pořadatele včetně údaje o lhůtě, ve které může své právo uplatnit a výši odstupného, které zákazník pořadateli uhradí v případech ustanovených občanským zákoníkem. Zákazník odpovídá za správnost všech jím vyplněných údajů uvedených v SOZ.
 2. Smlouva o zájezdu nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak nabývá okamžikem úhrady zálohy na cenu zájezdu. Pokud je smlouva o zájezdu uzavřená ústně či on-line, vydá CKF zákazníkovi potvrzení o zájezdu (dále jen POZ). V případě vystavení POZ nabývá smlouva o zájezdu platnosti dnem vydání POZ a účinnosti pak nabývá okamžikem úhrady zálohy na cenu zájezdu. Pro případ, že zákazník nezaplatí řádně a včas zálohu na cenu zájezdu, zaniká smlouva o zájezdu s účinky od počátku.
 3. Za splnění závazků dalších přihlášených osob uvedených na SOZ odpovídá zákazník (objednavatel), se kterým je uzavírána SOZ.
 4. Specifikace ubytování, jeho polohy, kategorie, stupně vybavenosti a hlavní charakteristické znaky, specifikace dopravy, tj. druh, charakteristika a kategorie dopravního prostředku a údaje o trase cesty a specifikace stravování, tj. jeho způsobu a rozsahu, jsou-li některé z těchto služeb součástí zájezdu, vyplývají z katalogu zájezdů CKF, webové nabídky nebo z ostatních nabídek zpracovaných CKF, které má zákazník k dispozici. Pokud tyto údaje uvedeny v katalogu, webové nabídce či ostatních nabídkách CKF nejsou, budou uvedeny přímo v SOZ mezi zákazníkem a CKF.

IV. Cena zájezdu

 1. Cena zájezdu je stanovena v souladu s katalogem zájezdů vydávaným CKF, webovou nabídkou či ostatními nabídkami CKF. Souhrnná cena zájezdu uvedená ve SOZ je konečná s výjimkou povinných poplatků třetím subjektům, které je zákazník povinen uhradit v místě pobytu v místní měně.
 2. Cena zájezdu zahrnuje služby, které jsou pro každý zájezd přesně stanoveny katalogem CKF, webovou nabídkou či ostatními nabídkami vydanými CKF, případně blíže specifikovány ve SOZ.
 3. V případě zakoupení zájezdu v době od 25.05.2018 (platí pouze pro zájezdy s pobytem od 25.05.2018 do 31.10.2018) je cena zájezdu splatná zpravidla ve 2 splátkách, z nichž první zálohová splátka ve výši 30 % z celkové ceny zájezdu je splatná do 3 dnů po uzavření SOZ a druhá splátka tvořící doplatek ceny zájezdu je splatná nejpozději 6 týdnů před začátkem zájezdu.
  V případě zakoupení zájezdu v době od 25.05.2018 do 31.08.2018 včetně (platí pouze pro zájezdy s pobytem mezi 01.11.2018 a 30.04.2019) je cena zájezdu splatná ve třech splátkách. První zálohová splátka ve výši 990,- Kč / SOZ je splatná do 3 dnů po uzavření SOZ. Druhá zálohová splátka do výše 30 % z celkové ceny zájezdu je splatná do 30.09.2018. Poslední zálohová splátka tvořící doplatek ceny zájezdu je splatná nejpozději 6 týdnů před začátkem zájezdu. V případě zakoupení zájezdu v době po 01.09.2018 je cena zájezdu splatná zpravidla ve 2 splátkách, z nichž první zálohová splátka ve výši 30 % z celkové ceny zájezdu je splatná do 3 dnů po uzavření SOZ a druhá splátka tvořící doplatek ceny zájezdu je splatná nejpozději 6 týdnů před začátkem zájezdu.
 4. Pokud dojde k uzavření SOZ v době kratší než 6 týdnů před zahájením zájezdu, je cena zájezdu splatná jednorázově do 2 dnů od uzavření SOZ. Cena zájezdu však musí být vždy v plné výši uhrazena před zahájením zájezdu na účet CKF.
 5. Zákazník je povinen uhradit splátky ceny zájezdu CKF. Úhradu provede sám (v hotovosti v provozovně CKF, případně bezhotovostním převodem na účet CKF, Komerční banka, č. ú. 27-2305300257/0100, případně bezhotovostním převodem na účet CKF, Česká spořitelna, č. ú. 2552722/0800), nebo prostřednictvím autorizovaného obchodního zástupce CKF, jehož prostřednictvím uzavřel SOZ. Za řádnou a včasnou úhradu splátek odpovídá vždy zákazník. V případě úhrady ceny zájezdu bezhotovostním převodem na účet se cena (resp. záloha nebo doplatek) považuje za uhrazenou dnem připsání na účet CKF.
 6. CKF je oprávněna změnit způsob a termíny placení ceny zájezdu s tím, že tato změna bude uvedena v SOZ, případně oznámena zákazníkovi.
 7. Není-li záloha, doplatek ceny zájezdu nebo při jednorázové úhradě cena zájezdu uhrazena ve stanovené lhůtě, je CKF oprávněna od SOZ odstoupit. Zákazník je v takovém případě povinen uhradit odstupné (stornopoplatky) ve výši stanovené v čl. VIII. Před odstoupením od smlouvy může CKF poskytnout zákazníkovi dodatečnou lhůtu k úhradě. Pokud CKF nevyužije práva k odstoupení od smlouvy a není-li cena zaplacena v plné výši ani před zahájením zájezdu, zavazuje se zákazník zaplatit CKF 100 % konečné ceny zájezdu včetně všech sjednaných fakultativních služeb, a to do 3 dnů od zahájení zájezdu. Tato částka bude automaticky započtena s již zaplacenými zálohami na cenu zájezdu, s čímž zákazník výslovně souhlasí.

V. Změna ceny zájezdu

 1. Ceny zájezdů CKF byly kalkulovány na základě kurzů paliva a měn k rozhodnému dni uvedenému v příslušném katalogu, webové nabídce či ostatních nabídkách CKF. CKF je oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu uvedenou ve smlouvě o zájezdu za podmínek stanovených v tomto článku.
 2. Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě, že dojde ke zvýšení:
  a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, a/nebo
  b) plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, a/nebo
  c) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %, pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu; a pokud zároveň přesně stanoví způsob výpočtu zvýšení ceny.
 3. Způsob výpočtu zvýšení ceny zájezdu:
  Ad 2a) Zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot CKF je oprávněn při splnění podmínek dle § 2530 občanského zákoníku zvýšit cenu leteckého zajedu, zvýší-li se cena dopravy včetně ceny pohonných hmot, takto:
  1) letecké nebo lodní zájezdy:
  Ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně pohonných hmot - ropa typu Brent 105 USD/barel/cena na burze Intercontinental Exchange (ICE: www.theice.com). Pokud dojde ke zvýšení ceny pohonné hmoty – ropy nad 120 USD/barel je CKF oprávněn zvýšit cenu zájezdu pro každou osobu (včetně dětí) o příplatek, jehož výše bude vypočtena tak, že každé započaté procento nárůstu ceny nad úroveň 120 USD/barel bude vynásobeno
  1a) částkou 15,- Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom směru nepřesáhne 3,5 hodiny (počítá se přímý let z místa odletu do místa/oblasti realizace zájezdu)
  1b) částkou 25,- Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom směru přesáhne 3,5 hodiny (počítá se přímý let z místa odletu do místa/oblasti realizace zájezdu)
  Informace o délce letů do jednotlivých destinací je možné získat na pobočkách CKF.
     
  Ad 2b) Při zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, je CKF oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající zvýšené platbě na osobu.
  Ad 2c) Při zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %, je CKF oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající procentní výši změny kurzu služeb zaplacených v cizí měně. Rozhodný den, kdy byla stanovena cena služeb, je uveden v katalogu, ceníku nebo v jiné formě nabídky zájezdů. Rozhodným měnovým kurzem je měnový kurz stanovovaný ČNB. CKF má právo před zahájením zájezdu, je-li k tomu nucena z jiných objektivních důvodů, než jsou uvedeny v předcházejícím odstavci tohoto článku, zejména v případě zvýšení cen služeb dodavateli, upravit příslušným způsobem cenu zájezdu a vyhlásit nové ceníky. Takto upravené ceny zájezdů jsou platné ode dne vyhlášení úpravy cen a vztahují se na všechny zájezdy i jednotlivé služby, u nichž nebyla do tohoto dne zahájena jejich realizace, tj. nebyl uskutečněn odlet či odjezd.
 4. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu.

VI. Práva a povinnosti zákazníka

 1. Zákazník je oprávněn:
  a) požadovat poskytnutí všech služeb stanovených taxativně pro každý zájezd;
  b)reklamovat případné vady poskytnutých služeb. Veškeré reklamace uplatňuje zákazník na místě vzniku závad nejlépe písemně příslušnému místnímu delegátovi nebo zastoupení cestovní kanceláře. V případech, kdy vady zájezdu nebyly odstraněny na místě, pak nejlépe písemně přímo u CKF nejpozději do 1 měsíce po návratu ze zájezdu, jinak nebude na reklamaci brán zřetel. S účinností od 01.02.2016 má zákazník právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o obstarání zájezdu. Subjektem věcně příslušným k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv o zájezdu je Česká obchodní inspekce. Řízení není zpoplatněno, zahajuje se na návrh zákazníka, který musí být podaný nejpozději do 1 roku ode dne, kdy zákazník uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u CKF poprvé. Bližší informace o tomto řízení jsou uvedeny na internetové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz; S ohledem na možnost zakoupení zájezdu online je rovněž možné k řešení eventuálního sporu využít platformu řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
  c) být seznámen se všemi případnými změnami v termínu, programu, rozsahu a kvalitě služeb a ceně zájezdu.
 2. Po uzavření SOZ lze na žádost zákazníka provést změnu osoby zákazníka, je-li to objektivně možné (zejm. z časových důvodů a podmínek na straně dalších poskytovatelů služeb). Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit CKF, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou SOZ. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu. V tomto případě se zákazník zavazuje zaplatit manipulační poplatek ve výši 200,- Kč/osoba.
 3. Zákazník má právo zažádat CKF o dílčí změnu objednaných fakultativních služeb již uvedených v SOZ (typ skipasu, změna plážových služeb apod.) za jiné služby. V případě, že tato změna bude možná a bude provedena, zavazuje se zákazník zaplatit manipulační poplatek ve výši 200,- Kč/osoba.
 4. Zákazník je povinen:
      a) uhradit sjednanou cenu zájezdu a dalších fakultativních služeb podle výše uvedených podmínek,
      b) nastoupit ve stanoveném čase na zájezd, resp. se dostavit na stanovené místo odjezdů ve stanoveném čase,
      c) zajistit si platný cestovní doklad, popřípadě příslušná vstupní víza,
      d) dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje; veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese zákazník, zákazník byl při uzavírání smlouvy o zájezdu informován o pasových, vízových a zdravotních formalitách, které jsou nutné pro cestu a pobyt, a o obvyklých cenách a lhůtách na jejich vyřízení,
      e) řídit se pokyny pro účastníky zájezdu a pokyny průvodce, delegáta nebo jiné osoby pověřené CKF odpovědností za zájezd,
      f)  vzniklé závady bezodkladně oznámit příslušnému místnímu delegátovi, průvodci, zastoupení cestovní kanceláře či jiné osobě pověřené CKF odpovědností za zájezd, nebo pokud nelze výše zmíněným způsobem, po návratu ze zájezdu nejlépe písemně přímo CKF,
      g) dodržovat podmínky pro ubytování, stravování, dopravu a další služby stanovené poskytovateli těchto služeb,
      h) dodržovat další povinnosti, stanovené mu právními předpisy.
 5. V případě reklamace kontaktuje zákazník vždy nejdříve zástupce CKF v místě konání zájezdu a provede nejlépe písemnou reklamaci.
 6. Zákazník, který bez zavinění CKF nevyčerpá všechny smluvené služby, nemá právo na jejich náhradu.

VII. Práva a povinnosti CKF

 1. CKF je oprávněna z objektivních důvodů změnit před zahájením zájezdu podmínky SOZ a navrhnout změnu SOZ zákazníkovi. CKF není povinna sdělit důvody změny podmínek, vyjma důvodů pro zvýšení ceny zájezdu postupem dle čl. V. těchto podmínek. Pokud však navrhovaná změna SOZ vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena. Navrhne-li CKF změnu SOZ, má zákazník právo rozhodnout, zda bude se změnou SOZ souhlasit nebo zda od SOZ odstoupí (bez uplatnění stornopoplatků). Pokud zákazník ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změnu SOZ neoznámí CKF, že návrh nepřijímá a že od SOZ odstupuje, má se za to, že s její změnou souhlasí. Právo odstoupit od SOZ neplatí v případě, že předmětem změny je výhradně změna ceny zájezdu dle čl. V těchto podmínek.
 2. Za změnu smluvních podmínek se nepovažuje zejména:
      a) změny, které nemají za následek změnu destinace zájezdu, kategorie ubytování, stravování, způsobu dopravy apod. (např. hodina a místo odjezdu),
      b) změna programu zájezdu spočívající v nahrazení programu původního programem náhradním vyvolaná nepředvídatelnými okolnostmi.
 3. Pokud byla realizace zájezdu podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků, je CKF oprávněna v případě nedosažení minimálního počtu zákazníků zájezd zrušit. O tom je povinna zákazníka informovat alespoň 3 dny před plánovaným termínem zahájení zájezdu a neprodleně vrátit zákazníkovi všechny předmětné úhrady. Pokud se zájezd z tohoto důvodu neuskuteční, má zákazník přednost při zařazení na volné místo v zájezdu obdobném. Fakultativní výlet se může pro nedostatek zákazníků zrušit též v průběhu pobytu na zájezdu.
 4. CKF je povinna zajistit plnění všech služeb obsažených v ceně zájezdu; pokud nebude schopna zajistit plnění všech dohodnutých služeb, provede bezplatně vhodná alternativní opatření, a tam, kde se sníží kvalita nebo rozsah služeb, vrátí zákazníkovi rozdíl v ceně objednané a uskutečněné služby.
 5. CKF se zavazuje v případě oprávněných stížností ze strany zákazníka v průběhu zájezdu prostřednictvím místního delegáta CKF nebo další osoby pověřené CKF odpovědností za zájezd vynaložit veškeré úsilí k okamžitému odstranění nedostatků nebo k zajištění odpovídajících náhradních řešení.
 6. Předpokladem umožnění nápravy je, že zákazník uplatní své výhrady. Reklamaci nelze uznat v případech, kdy vytýkané nedostatky nejsou zaviněny CKF či jiným dodavatelem služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu a zároveň:
      a) nedostatky jsou zaviněny nebo vyplývají z jednání zákazníka, a/nebo
      b) neplnění nebo nedostatečné plnění je způsobeno třetí stranou, která nemá vztah k zajišťování dohodnutých služeb, a/nebo
      c) nedostatky či změny jsou důsledkem nepředvídatelných zásahů vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, které vznikly v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností mimořádné povahy, které znemožňují řádné poskytnutí původně sjednaných služeb. Okolnosti vyšší moci, např. extrémní klimatické jevy, karanténa, válečný konflikt apod., vylučují povinnost CKF plnit jakékoli nároky zákazníků vyplývající z nastalých nedostatků a změn, uvedených v tomto odstavci.
 7. Došlo-li ke změnám letových a jízdních řádů, typu a trasy dopravního prostředku, jež nejsou zásadního charakteru, neodpovídá CKF za škody, které mohou zákazníkům vzniknout v důsledku takových změn.

VIII. Odstoupení od smlouvy o zájezdu

 1. CKF je oprávněna od SOZ odstoupit jen v případech výslovně uvedených ve SOZ, těchto podmínkách nebo obecně závazných právních předpisech.
 2. CKF je oprávněna odstoupit zejména z důvodu porušení stanovené povinnosti ze strany zákazníka. V případě, že zákazník před zahájením zájezdu poruší svou povinnost a CKF z tohoto důvodu odstoupí od SOZ, zavazuje se zákazník zaplatit odstupné (stornopoplatek) ve výši 100 % celkové ceny zájezdu. V případě odstoupení CKF od SOZ z důvodů porušení povinnosti zákazníka po zahájení zájezdu doručí zákazníkovi toto odstoupení (oznámení o vyloučení ze zájezdu) místní delegát CKF nebo další osoba pověřená CKF odpovědností za zájezd. Doručením zákazníkovi zaniká povinnost CKF poskytovat zákazníkovi jakékoli služby dle SOZ. Zákazníkovi v takovém případě nevzniká nárok na vrácení části ceny služeb, které nebyly čerpány, a zákazník je povinen uhradit CKF náklady vzniklé v souvislosti s jeho dopravou zpět na místo odjezdu a případnou vzniklou škodu.
 3. Zákazník je kromě případů uvedených těmito podmínkami a obecně závaznými právními předpisy oprávněn od SOZ písemně odstoupit kdykoli před zahájením zájezdu bez udání důvodu. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné oznámení o odstoupení od smlouvy (storno) doručeno CKF. Zákazník bere na vědomí, že jeho odstoupením od smlouvy vzniká CKF újma spočívající v nutnosti vynaložení nákladů na zajištění dalšího zákazníka a v případě, že se nepodaří náhradního zákazníka zajistit, újma sestávající z náhrady za nevyužití sjednaných služeb smluvním partnerům CKF a přiměřeného ušlého zisku. Jako náhradu újmy způsobené tímto jednáním zákazníka proto sjednávají strany smluvní odstupné (stornopoplatky), které se zákazník v případě svého odstoupení od smlouvy zavazuje ve prospěch CKF zaplatit. Pro stanovení výše stornopoplatků je rozhodující datum doručení písemného oznámení o odstoupení od SOZ společnosti CKF.
 4. Stornopoplatky podle odstavce 3 činí:
      a) 15 % - min. 500 Kč/os. z celkové ceny zájezdu, pokud k odstoupení od SOZ ze strany zákazníka dojde více než 60 dní před prvním dnem zájezdu,
      b) 35 % z celkové ceny zájezdu, pokud k odstoupení od SOZ ze strany zákazníka dojde mezi 59. a 40. dnem před prvním dnem zájezdu,
      c) 50 % z celkové ceny zájezdu, pokud k odstoupení od SOZ ze strany zákazníka dojde mezi 39. a 20. dnem před prvním dnem zájezdu,
      d) 75 % z celkové ceny zájezdu pokud k odstoupení od SOZ ze strany zákazníka dojde mezi 19. a 10. dnem před prvním dnem zájezdu,
      e) 90 % z celkové ceny zájezdu pokud k odstoupení od SOZ ze strany zákazníka dojde mezi 9. dnem a před prvním dnem zájezdu.
 5. V případě částečného stornování z ubytovací jednotky je zákazník povinen uhradit skutečné náklady spojené s takovýmto částečným stornováním. Upozorňujeme zákazníky, že v tomto případě se skutečné náklady mohou lišit od stornopoplatků uvedených v bodě 4 tohoto článku.
 6. Stornopoplatky za autobusovou dopravu činí v případě odstoupení od SOZ ze strany zákazníka v době kratší 30 dnů před zahájením zájezdu, bez ohledu na důvod odstoupení, 100 % z ceny předmětné dopravy.
 7. Stornopoplatky za leteckou a trajektovou dopravu činí v případě odstoupení od SOZ ze strany zákazníka, bez ohledu na důvod a dobu odstoupení, 100 % z ceny předmětné dopravy.
 8. V případě odstoupení od SOZ (jak ze strany zákazníka, tak i ze strany CKF) bude zákazníkovi účtovaná cena sjednaného cestovního pojištění.
 9. Veškeré stornopoplatky jsou splatné ihned a budou automaticky započteny s již zaplacenými zálohami na cenu zájezdu, s čímž zákazník výslovně souhlasí.
 10. V případě, že zákazník nenastoupí na zájezd a písemně neodstoupí od SOZ před zahájením zájezdu, není CKF povinna vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu zájezdu. V tomto případě není CKF povinna vystavit zákazníkovi potvrzení o nečerpání služeb.

IX. Cestovní pojištění

 1. V cenách všech zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Doporučujeme Vám sjednat pojištění ERV Evropské pojišťovny, a.s. Zákazník může uzavřít pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od smlouvy o zájezdu. CKF zákazníky zájezdu informuje o pojištění a v případě zájmu pojištění zákazníkovi zprostředkuje. Pojistná smlouva vzniká mezi zákazníkem a pojišťovnou. Vzniklé případné pojistné události a další nároky z pojistných smluv řeší zákazník, který podepsal smlouvu, přímo s pojišťovnou, jakožto smluvním partnerem. CKF nepřísluší posuzovat existenci, případně výši uplatňovaných nároků z tohoto vztahu. Pojistníkem je osoba, která uzavírá smlouvu o zájezdu, pojištěnými jsou osoby účastnící se zájezdu, resp. osoby uvedené jmenovitě či odkazem v části týkající se pojištění. Doba trvání pojištění odpovídá délce zájezdu. Podrobnosti o rozsahu pojištění, o pojistné události, pojistných nebezpečích, pojistném plnění, způsobech zániku pojištění, storno poplatcích, výlukách a postupech při škodné události jsou uvedeny v pojistných podmínkách sjednaného pojištění (produktové varianty). V případě, že zákazník sjednal cestovní pojištění, bere na vědomí, že úhradou ceny zájezdu a pojistného je uhrazeno též pojistné na zrušení cesty (stornopoplatků), pokud zákazníkem sjednaná produktová varianta toto pojištění obsahuje. Zákazník uzavřením  SOZ rovněž potvrzuje, že je oprávněn sjednat pojištění i pro další osoby (pojištěné) a že mu byly předány předsmluvní informace o cestovním pojištění a pojistné podmínky.

X. Ochrana osobních údajů

 1. CKF zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, přičemž tyto osobní údaje jsou bezpečně zpracovány v databázi CKF.
 2. Zákazník uzavřením SOZ bere na vědomí, že sděluje CKF osobní údaje v rozsahu uvedeném ve SOZ pro účely poskytování služeb CKF, vyplývajících z uzavřené SOZ a služeb s tím souvisejících (zejména zajištění ubytování, dopravy, zprostředkování pojištění atd.) a tyto osobní údaje budou zpracovávány ze strany CKF a mohou být zpřístupněny poskytovatelům služeb, vyplývajících ze smlouvy o zájezdu, případně ze smlouvy o pojištění, a jimi zpracovány, s čímž zákazník uzavřením SOZ souhlasí. Poskytnutí těchto osobních údajů je nutné pro uzavření SOZ a pro její plnění, případně pro uzavření smlouvy o pojištění a její plnění. V případě odmítnutí poskytnout tyto osobní údaje nemůže být uzavřena ani plněna SOZ, ani smlouva o pojištění.
 3. Uzavřením SOZ dává zákazník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., Cestovní kanceláři FISCHER, a.s., IČ:26141647, se sídlem Na Strži 65/1702, Praha 4, jakožto správci, souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracování jeho osobních a citlivých údajů v rozsahu této smlouvy, tj. jména, příjmení, telefonního čísla, adresy a emailu, a to pro účely poskytování služeb a produktů CKF, pro marketingové a obchodní účely CKF a jejich obchodních partnerů, případně jinému obdobnému správci, tak výrobků a služeb třetích stran, a to jak pro zasílání nabídek na poskytování služeb a produktů CKF poštou, tak emailem. Tento souhlas uděluje CKF na dobu neurčitou, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Dále potvrzuje, že byl CKF informován o všech právech vyplývajících ze zákona č.101/2000 Sb., a zejména si je vědom svých práv podle §12 a 21 tohoto zákona, tj. poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese CKF odvolat, má právo přístupu k osobním a citlivým údajům, právo na opravu těchto údajů a blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se zákazník může kdykoliv obrátit na CKF nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré informace a údaje obsažené v katalozích a ostatních nabídkách vydaných CKF o službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době jejich přípravy. CKF je oprávněna tyto podmínky v případě změny rozhodujících skutečností jednostranně upravit.
 2. CKF si vyhrazuje právo na tiskové chyby v katalogu či ostatních vydaných nabídkách v tiskové či internetové podobě. Nabídka kapacit a služeb platí do jejich vyprodání.
 3. CKF je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 159/1999 Sb. a u pojišťovny, které bylo podle zvláštního předpisu uděleno povolení pro pojištění podle tohoto zákona. Podrobnosti o platném pojištění uvádíme aktuálně na internetu, informace je rovněž k dispozici ve všech provozovnách CKF a u autorizovaných prodejců CKF. Zákazník rovněž v souladu se zákonem obdrží doklad o pojištění současně se smlouvou o zájezdu nebo potvrzením o zájezdu.
 4. Jakákoliv nabídka zájezdu z katalogu, internetových stránek či dodatečných nabídek CKF není nabídkou dle ustanovení § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
 5. Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 25.05.2018.

Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
majitel obchodní značky NEV-DAMA