NEV-DAMA a.s.

Důležité informace k letní dovolené

Důležité informace

Výběr zájezdu

Jednotlivá střediska i ubytovací kapacity se od sebe vzájemně často velmi liší a logicky tak ne každé středisko či ubytovací kapacita musí zcela vyhovovat osobním potřebám a náročnosti každého bez rozdílu. Než si vyberete Váš zájezd, zvažte opravdu důkladně, co od své letní dovolené očekáváte, zda kladete důraz na cenu, způsob dopravy, vzdálenost z ČR, věhlas oblasti, komornost či naopak živost střediska, určitý typ pláží, šíři nabídky výletů nebo na polohu a / či kvalitu a / či vybavenost ubytovací kapacity apod. Abychom Vám výběr i orientaci v katalogu ulehčili, snažili jsme se jednotlivá střediska i ubytovací kapacity přiblížit co možná nejvěrněji a pro co největší přehlednost obdobně strukturovat i všechny popisy. Samozřejmě že názory se různí, ale převážná většina z Vás by naše názory uvedené na následujících stránkách měla potvrdit.

Termíny pobytu a časy začátku / konce ubytování

U většiny zájezdů vlastní a autobusovou dopravou je vypsané ubytování na 7 nocí a nástupním i posledním dnem pobytu je sobota, resp. u některých ubytovacích kapacit neděle. Postupně však roste počet ubytovacích kapacit, u kterých není nutno zcela striktně dodržovat pobyty od / do soboty, ale ve většině termínů si lze nástupní a poslední den pobytu zvolit libovolně či si vyžádat jinak dlouhé pobyty než celé násobky týdenních. Libovolně volitelnou délku pobytu nabízíme mj. u většiny ubytovacích kapacit nabízených v České republice, Slovensku a Polsku a u některých ubytovacích kapacit nabízených ve Francii, u kterých je po celou sezónu či po její část délka pobytu libovolně volitelná, případně omezená minimálním počtem dní. U všech pobytů s vlastní dopravou bez rozdílu je možné nastoupit ubytování v první den pobytu až v odpoledních či večerních hodinách, zpravidla po 14. až 17. hodině a nejpozději do 18. až 22. hodiny. V případě příjezdu po 22. hodině není možné garantovat, že budete ubytováni. U pobytů s autobusovou dopravou je ubytování zabezpečováno přednostně dle organizačních možností cestovní kanceláře / konkrétní ubytovací kapacity, nejpozději však jako při dopravě vlastní. Ubytování musí být ukončeno v poslední den pobytu v ranních či dopoledních hodinách, zpravidla do 9. až 10. hodiny, ne však před 6. až 9. hodinou. U pobytů s vlastní dopravou si lze samozřejmě individuálně domluvit i odjezd v den dřívější, i zde je však nutno se časově přizpůsobit možnostem cestovní kanceláře / konkrétní ubytovací kapacitě. Přesné informace k Vámi zvolené ubytovací kapacitě obdržíte v odjezdových pokynech, na vyžádání Vám je však rádi poskytneme i předem.

Vlastní doprava

Vy, kteří jste se rozhodli pro dopravu vlastním vozem, můžete samozřejmě počítat s tím, že Vás před cestou vybavíme podrobnými odjezdovými pokyny s informacemi o doporučených trasách, povinných poplatcích, orientačních cenách pohonných hmot mimo území ČR a plánkem či popisem cílového místa. Tyto odjezdové pokyny se snaží na veškeré změny (poplatků, dopravního značení, uzavírky…) co nejflexibilněji reagovat, nelze je však garantovat a případně takto vzniklé dodatečné náklady kompenzovat. Pro jednoduchost utvoření Vaší představy o vzdálenostech a základních trasách z ČR jsme tyto informace umístili vždy i na titulní stranu každého střediska.

Autobusová doprava

Autobusová doprava je v letní sezóně 2024 zajišťována renomovanými společnostmi, a to velkokapacitními moderními vozy zahraniční výroby. Všechny autobusy jsou vybaveny bezpečnostními pásy a systémy ABS a ESP, jakož i dalšími nejmodernějšími evropskými bezpečnostními standardy. Cestujícím s odbavením pomohou techničtí průvodci či v jejich nepřítomnosti zkušení a příjemní řidiči, kteří během cesty zajistí maximální komfort a zároveň se starají o teplé i studené občerstvení během celé přepravy.

Předem si Vás dovolujeme upozornit, že z důvodu velkého počtu vypsaných nástupních míst mohou být svozy při cestě tam a rozvozy při cestě zpět zabezpečeny i dalšími autobusy, mikrobusy a osobními vozy (ve zcela výjimečných případech, kdy rentabilita a komplikovanost svozu neumožní jiné řešení, připouštíme též použití autobusové či vlakové linkové dopravy), a že zde tedy existuje i možnost přestupů po trase. Jedná se zejména o přestupy v Praze, Brně, Českých Budějovicích a Plzni a taktéž o přestupy při rozvozech a svozech v rámci jednotlivých středisek, kde pro tento účel mohou být využity stejné dopravní prostředky jako při svozech a rozvozech v rámci ČR. Se systémem svozů a rozvozů úzce souvisí i možné časové prodlevy, kdy jeden autobus čeká na druhý. Jen ve výjimečných případech však jsou tyto prodlevy delší než 45 minut.

Vzhledem k celé řadě nepříjemných zkušeností z let minulých, vzhledem k limitovanému zavazadlovému prostoru autobusů, k zajištění určité kultury cestování a zejména k nutnosti dodržování mezinárodně platných předpisů o provozní hmotnosti autobusů ošetřujících jejich přetěžování, je omezena horní hranice hmotnosti přepravovaných zavazadel. Každý účastník autobusového zájezdu má nárok na přepravu jednoho hlavního zavazadla do hmotnosti 15 kg / Španělsko resp. 20 kg / Itálie, Slovinsko a Chorvatsko a jednoho příručního zavazadla do hmotnosti 5 kg. Další zavazadla je možné přepravovat jen po předchozí dohodě, a to za příplatek uvedený v ceníku dopravce (např. taška středních rozměrů do 10 kg - 990 Kč). V případě, že u některého zákazníka bude překročen výše uvedený hmotnostní limit přepravovaných zavazadel, mají řidič autobusu či zástupce cestovní kanceláře právo některé / některá z jeho zavazadel z přepravy vyloučit. Přeprava zvířat není možná. Každý cestující je povinen si za asistence řidiče svá zavazadla naložit do autobusu, v případě přestupu po trase si je přeložit a v cílovém místě si zavazadla převzít. Cestovní kancelář ani dopravce nepřebírají odpovědnost za případnou záměnu přepravovaných zavazadel a, s výjimkou přepravy samotné, také za jejich ztrátu. Hlavní zavazadlo doporučujeme označit jménem, adresou pobytu v ČR a místem pobytu v destinaci.

Dále upozorňujeme, že cestovní kancelář negarantuje hlídání zavazadel před ubytováním v příjezdový den a po ukončení ubytování v odjezdový den, a že trasa autobusu nemusí být vždy zcela shodná s doporučenými trasami z ČR vypsanými vždy na úvodní stránce každého střediska, u kterého je autobusová doprava nabízena. V průběhu cesty jsou, cca po každých 3 až 4 hodinách jízdy, prováděny povinné bezpečnostní přestávky. Naší snahou je co nejbližší příjezd k dané ubytovací kapacitě, avšak, logicky, vždy dle dopravních možností pro autobus. Příprava zasedacího pořádku v autobuse je plně v kompetenci cestovní kanceláře, která samozřejmě přihlíží k Vašim konkrétním požadavkům, ale přesně požadovaná místa nemůže garantovat. Na cestách do Španělska je povinnost usadit dítě do 2 let do vlastní autosedačky.

Všichni účastníci autobusové dopravy jsou z bezpečnostních důvodů povinni dbát pokynů řidičů či technického průvodce, pokud je v autobusu přítomen. Ve všech autobusech platí zákaz kouření, vyhrazujeme si taktéž právo vyloučit ze zájezdu podnapilé osoby, osoby pod vlivem omamných látek i osoby chovající se vulgárně (a to i slovně) vůči ostatním zákazníkům, řidičům či průvodcům, a to bez nároku na jakoukoli náhradu. Každý cestující je také odpovědný za dodržování všech celních a právních předpisů cílové země zájezdu i všech zemí tranzitních.

Autobusová doprava ucelených skupin od 20 osob je zajišťována z jakéhokoli místa na území ČR a autobusová doprava ucelených skupin pronajímajících si celý autobus (pokud by doprava ze zvoleného nástupního místa představovala zvýšení nákladů na přepravu, nabídneme Vám tuto službu za adekvátní příplatek) může být vzhledem k odjezdovým časům, trase i programu po vzájemné dohodě upravena dle přání objednavatele.

Upozorňujeme, že u autobusové dopravy mohou být během sezóny zavedena opatření reflektující aktuální epidemiologickou situaci, a to především za účelem ochrany zdraví našich klientů. V případě, že se podmínky budou měnit, budeme klientům průběžně aktualizace zasílat.

Klienti jsou oprávněni se dovolávat svých práv dle závazných pravidel pro autobusovou dopravu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011, a to přímo u autobusového dopravce, zejména pokud jde o zákaz diskriminace cestujících, práva cestujících v případě nehody, k níž došlo v souvislosti s autobusovým provozem a jejímž důsledkem je úmrtí nebo zranění cestujících či ztráta nebo poškození zavazadel.

V případě Vašeho zájmu o jiné nástupní místo, než které je níže uvedeno, se na toto informujte v cestovní kanceláři. Bude-li změna trasy možná, rádi Vám vyjdeme vstříc. Pokud by doprava z Vámi požadovaného místa možná byla a představovala by zvýšení nákladů na přepravu, nabídneme Vám tuto službu za adekvátní příplatek.

Bližší informace k autobusové dopravě do Itálie najdete zde

Bližší informace k autobusové dopravě do Chorvatska najdete zde

Bližší informace k autobusové dopravě do Španělska najdete zde

Bližší informace k autobusové dopravě do Slovinska najdete zde

Letecká doprava

K zájezdům z tohoto webu lze na vyžádání prostřednictvím naší CK zajistit letenky, transfery z / na letiště, příp. objednat v cílové destinaci zapůjčení auta. Nabídka se týká linkových letů, nikoliv charterů či „private jetů“. Zajištění transferu závisí na počtu osob a pobytovém místě.

Ubytování

Kvalitativní kategorii ubytovacích kapacit na těchto stránkách značí dva symboly. Symbolem *  až *****  jsou označeny kapacity, u kterých je toto označení oficiální, tedy od příslušného orgánu mají, dle místně platných kritérií, přidělené hodnocení kvality v určité výši s jeho označením příslušným počtem hvězdiček (vyšší počet představuje vyšší kvalitu). Celá řada kapacit však takovéto hodnocení postrádá, respektive jsou ubytovacími subjekty, u kterých se hodnocení hvězdičkami oficiálně nepoužívá. A právě u těchto jsme použili hodnocení naše, hodnocení od ♣ do ♣♣♣♣♣, když kritéria pro jejich přidělení jsme se snažili zachovat obdobná s hodnotícími kritérii oficiálních orgánů v příslušné oblasti.

Přestože jsme se snažili typy a vybavenost všech jednotlivých ubytovacích jednotek popsat co možná nejpřesněji, jsou i tak, ve výjimečných případech, drobné odlišnosti možné (atypické apartmány či pokoje z hlediska skladby a charakteru jednotlivých lůžek, oddělení některých místností např. jen nábytkovou stěnou, chybějící trezor v jednom pokoji z celého hotelu, speciální apartmán pro handicapované, který nemá zástěny sprchového koutu, …) a CK nemůže přidělení odlišné typologie vždy zcela ovlivnit. V případě přistýlek se pak může jednat též například o pohovku, rozkládací gauč, palandu, lehátko apod. a nemusí být vždy pevnou součástí vybavení pokoje; stejně tak nemusí vždy rozměrově odpovídat standardu běžných postelí, mohou být tedy například užší a / či kratší. Současně upozorňujeme, že uvedené údaje o prostornosti jednotlivých ubytovacích jednotek mají charakter jen informativní a od skutečnosti se mohou, ve výjimečných případech, lišit i o více než 10 %. Samostatnou kapitolou jsou v tomto ohledu popisy privátních apartmánů a více ubytovacích kapacit prodávaných pod jedním „obecným“ názvem. Zde berte popis apartmánů opravdu spíše jako orientační, protože vzhledem ke skutečnosti, že se častokrát jedná i o několik stovek bytů různých majitelů, popis přesně charakterizující všechny možné alternativy skladby a charakteru lůžek, polohy, prostornosti, vybavenosti atd. je doslova nevytvořitelný.

Cena zahrnuje

Odstavec s tímto názvem, resp. odstavec s názvem jemu obdobným (např. „v ceně na osobu je zahrnuto“) naleznete u každého ceníku ubytovací kapacity na www.nev-dama.cz.

Denní a závěrečný úklid

U všech kapacit hotelového typu i u všech privátních pokojů je závěrečný úklid již zahrnut v základní ceně zájezdu. U apartmánového ubytování však tomu tak vždy není. U některých apartmánových kapacit je závěrečný úklid již zahrnut v základní ceně, u jiných je vypsán za povinný či fakultativní příplatek (v Kč při úhradě v ČR, resp. v příslušné zahraniční měně při úhradě v místě pobytu) a u dalších si zákazníci provádí závěrečný úklid sami. Jak je to se závěrečným úklidem u každé konkrétní ubytovací kapacity, jednoznačně vyplývá z jejího ceníku, resp. z informací uvedených u něho, když, jedná-li se o závěrečný úklid ve formě povinného příplatku, je toto vždy specifikováno výslovně a v případě, kdy o závěrečném úklidu výslovně hovořeno není, se má za to, že si závěrečný úklid provádí zákazníci sami. I za předpokladu, že závěrečný úklid je zahrnut v ceně zájezdu, případně je hrazen formou fakultativního či povinného příplatku, je zapotřebí provést běžný úklid typu zametení podlahy, vynesení odpadkového koše atd. a především kuchyňskou linku zanechat v absolutním pořádku včetně odmražené lednice, umytého nádobí apod. U některých ubytovacích kapacit si lze úklid kuchyňské linky také extra fakultativně přiobjednat. Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že informace na tomto webu uvedené reflektovaly stav k době jeho přípravy a že tudíž mohou nastat případné změny úhrad v místě pobytu třeba již i pro nadcházející letní sezónu. U všech kapacit hotelového typu i u všech privátních pokojů je v základní ceně zájezdu zahrnut též denní úklid včetně výměny koupelnového prádla (ručníků). Přímo v pokoji pak často naleznete informaci, při jakém umístění budou ručníky vyměněny, a při jakém nikoli. V některých ubytovacích kapacitách se pojmem denní úklid rozumí úklid pokoje obden, tedy každý druhý den.

Kauce za apartmán

Již nyní si Vás dovolujeme upozornit, že v případě ubytování v apartmánech se v převážné většině případů na místě skládá vratná kauce, především jako jistina za nepoškození jeho zařízení a vybavení, případně ve vztahu k závěrečnému úklidu (viz předcházející odstavec). Výše kauce je různá, je odvislá od zvyklostí dané země či destinace i od konkrétní ubytovací kapacity. V Itálii se kauce pohybuje zpravidla v rozmezí od 50 do 200 € (v některých případech ji lze skládat i v Kč), v Maďarsku a Španělsku kolem 100 €, ve Francii od 200 do 500 €, v České republice zpravidla 2 000 Kč a na Slovensku zpravidla od 50 do 100 € (v některých případech ji lze skládat i v Kč). Naopak v Chorvatsku a Slovinsku se kauce zpravidla neskládá. Stále přibývá i ubytovacích kapacit, u kterých lze kauci skládat platební kartou či pouze jejím prostřednictvím (formou tzv. předautorizace, kterou si ubytovatel ověřuje platnost karty a dostatek prostředků na ní pro případné krácení kauce - částka může být blokována až 31 dnů, přičemž tuto skutečnost nejsme schopni nikterak ovlivnit). Při předání pokoje / apartmánu v neporušeném a případně uklizeném stavu (dle konkrétních podmínek) bude kauce vrácena zpět, resp. předautorizace nebude uplatněna. Informace o výši kauce jsou u převážné většiny ubytovacích kapacit uvedeny v rámci jejich ceníku, vždy jsou pak obsahem odjezdových pokynů, které obdržíte před cestou.

Delegátské služby cestovní kanceláře

V některých pobytových místech Vám bude k dispozici také česky mluvící zástupce naší cestovní kanceláře - delegát (viz informace u ceníku každé ubytovací kapacity). Kromě toho, že bude přímo zajišťovat Vaše ubytování či jen dohlížet na jeho hladký průběh, bude jeho úkolem i spoluorganizování autobusové dopravy (především při nástupu cesty zpět do ČR) a případných výletů. Tím nejdůležitějším však bude jeho pomoc při nepředvídaně vzniklých problémech a případných nemocech či úrazech a taktéž Vaše informovanost o podrobnější nabídce střediska a zajímavých místech v blízkém okolí. Pro některé ubytovací kapacity funguje přímo v místě naše kancelář s pevně stanovenou otevírací dobou, u dalších ubytovacích kapacit je delegát k dispozici přímo v jejich rámci, a to buď denně či několikrát týdně formou vypsaných úředních hodin a u řady jiných kapacit je delegát k zastižení pouze na mobilním telefonu formou asistenční služby. U některých ubytovacích kapacit však není delegát k dispozici vůbec. A především pro tyto případy budete vždy vybaveni mobilním telefonním spojením na naše pracovníky v ČR. Ve výjimečných případech si cestovní kancelář vyhrazuje právo v okrajových termínech sezóny delegátské služby suplovat prostřednictvím svého místního partnera.

Asistenční služby cestovní kanceláře

V odjezdových pokynech vždy naleznete mobilní telefonní spojení na naše pracovníky v ČR. Pokud nastane jakýkoliv problém v místě pobytu, je nutné ihned kontaktovat zástupce cestovní kanceláře na dispečinkovém čísle. Situaci lze zpravidla vyřešit nejlépe intervencí přímo v místě pobytu. Pokud nejsme informováni, nemůžeme být jakkoliv nápomocni. Kontaktovaný zástupce cestovní kanceláře může provést šetření a zařídit nápravu, nebo věc vysvětlit. Zpětné prokazování a řešení problému, který nebyl oznámen zástupci cestovní kanceláře rovnou z místa pobytu, je po návratu klienta velmi obtížné. Vaše součinnost je v tomto případě nezbytná, a proto Vás o ni prosíme.

Pobytové taxy

U některých ubytovacích kapacit je v ceně zájezdu již pobytová taxa zahrnuta, u jiných je splatná až v místě formou povinného příplatku, když informaci o tom, jak je tomu u každé konkrétní ubytovací kapacity, naleznete u jejího ceníku. Některé lokality o zavedení pobytové taxy teprve uvažují. Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že informace na webu uvedené reflektují stav k době přípravy předmětných textů, a že je tudíž nutné počítat s možnou změnou třeba již i pro nadcházející letní sezónu, jelikož výše pobytové taxy závisí na rozhodnutí konkrétního samosprávního celku, jež může být přijato kdykoli nezávisle na vůli CK. Ve Francii je u některých kapacit v rámci pobytové taxy započítána i tzv. ekologická taxa.

Důležité upozornění

Veškeré informace uvedené na webu vycházejí ze skutečností známých nebo předpokládaných v době jeho přípravy. Z tohoto důvodu si dovolujeme upozornit na možnost některých odlišností od skutečnosti a vyhrazujeme si právo na možnost jejich dodatečné změny. Například se jedná o drobné úpravy formy či rozsahu stravování, úpravu složení či změnu charakteru a typu lůžek, zavedení či změnu výše pobytových tax, závěrečných úklidů, klubových karet apod. Uváděné vzdálenosti i polohy jednotlivých služeb a ubytovacích kapacit v rámci konkrétního střediska jsou pouze orientační, resp. přibližné. Některé služby, příp. vybavenost vypsané v odstavci „vybavenost a služby“ apod. u každé ubytovací kapacity jsou, a to i přesto, že nejsou výslovně uvedeny za poplatek, službami hrazenými samostatně. Například se jedná o konzumaci v baru a restauraci, úhradu za připojení k internetu, poplatky za půjčení sportovního vybavení či pronájmu sportovišť atd. Současně upozorňujeme, že u některých ubytovacích kapacit, kde je nabízen pobyt pro malé děti (věková hranice vždy specifikována u konkrétní kapacity) zdarma či za pevnou částku výrazně nižší, než je základní cena pobytu, je ubytování míněno bez nároku na lůžko (a obsazenost pokoje či apartmánu je tedy brána bez jejich započítání) a případné stravování je samostatně splatné na místě - podrobnější informace žádejte v cestovní kanceláři.

Dále si dovolujeme poukázat na povinnost respektování vypsané otevírací doby a dalších povinností. Například se jedná o bazény, jejichž využívání je výjimečně podmíněno používáním koupací čepice a slipových plavek. Bazény nejsou otevřeny 24 hodin denně, ale pouze v časech vypsaných příslušnou ubytovací kapacitou, o omezení využívání některých služeb věkovou hranicí (např. omezení vstupu do posilovny, sauny apod. pro děti určité věkové hranice či povolení jejich vstupu jen v doprovodu dospělé osoby atd.) nebo o respektování klidu v popoledních a nočních hodinách. V hotelech, zejména vyšší kategorie, je pak předpokládáno vhodné společenské oblečení k večeři, tedy přinejmenším dlouhé kalhoty (ne tepláky) u mužů, vhodná je i adekvátní obuv (ne pantofle). Upozornit nesmíme opomenout též na velikosti parkovacích míst, zejména pak těch garážových (a to nejen ve vztahu k výšce vjezdu), která jsou dimenzována na vozy standardních velikostí a častokrát tedy autům větším nedovolují nejen zaparkování pohodlné, ale nezřídka vůbec žádné. V rámci dále nejednou nabízeného ubytování pod „obecným“ názvem (např. „Privátní apartmány“, „Residenční komplexy“, „Apartmánové domy“… atd.) je zpravidla zahrnuto velké množství apartmánů v daném středisku, a to zpravidla včetně těch, které jsou nabízeny webem i jmenovitě. Cestovní kancelář nemůže také vždy zcela ovlivnit uvedení a ukončení provozu některých služeb vypsaných v odstavci „vybavenost a služby“ u popisu jednotlivých ubytovacích kapacit. Namátkou se jedná o animační programy, které jsou zpravidla realizovány jen ve 2 až 3 měsících hlavní sezóny, nebo o provoz bazénů, jenž je v průměru také jen 3 měsíce, tedy cca od poloviny června do poloviny září. Zájem o veškeré služby či nabídky, které jsou nabízeny zdarma nebo fakultativně za příplatek splatný v místě pobytu (např. dětská postýlka, ložní prádlo, …), je nutno uvést na smlouvu o zájezdu, jinak nemusejí být ubytovatelem akceptovány. Dětské postýlky jsou standardně určeny dětem nedovršených 2 let; v případě zájmu o dětskou postýlku pro dítě starší se na toto informujte předem. Pokud je v ubytovací kapacitě k dispozici wi-fi připojení, nelze klientovi garantovat kvalitu signálu v celém objektu. V poslední době je též stále častějším jevem omezení kouření v rámci nejen společných prostor některých ubytovacích kapacit, ale již se stává pravidlem i na pokojích a v apartmánech, když daná nařízení v tomto ohledu je vždy nutno respektovat.

Není-li u jednotlivého zájezdu stanoveno jinak, neposkytuje cestovní kancelář žádný program v místě pobytu.

Tiskové chyby jsou vyhrazeny.

Cena zájezdu, garance ceny

Ceny zájezdů na www.nev-dama.cz jsou uváděny v českých korunách (Kč), není-li specifikováno jinak.

Pasy, víza

Naše CK nabízí časově omezené turistické pobyty, pro občany ČR i jiných členských zemí EU. Z toho vyplývá, že před cestou do členské země EU a Švýcarska netřeba řešit víza (není-li na turistický pobyt bezprostředně navázáno dlouhodobým pobytem v cílové zemi, např. za účelem pracovním či studijním). I přes výše uvedené doporučujeme občanům členských států EU, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Občanům nečlenských zemí EU doporučujeme, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu podmínky pro vstup a pobyt pro občany jejich domovského státu. Bližší informace/odkazy naleznete na www.nev-dama.cz/pasy-víza.

Zákazník byl před uzavřením smlouvy o zájezdu informován o pasových a vízových požadavcích a zdravotních formalitách, které jsou nutné pro cestu a pobyt a o obvyklých cenách a lhůtách pro jejich vyřízení. Každý cestující je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje, a rovněž tak i za platnost svých cestovních dokladů podle předpisů ČR. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese cestující. K vycestování do států Evropské unie lze kromě platného cestovního pasu použít i platný občanský průkaz. Současně upozorňujeme, že děti do 15 let musí mít při cestách do zahraničí vlastní cestovní pas.

Zdravotní požadavky / COVID omezení

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje dodržení tohoto desatera pravidel:

www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/uzitecne_informace_pri_cestach/desatero_na_cesty.html

Pro případ nutného standardního ošetření občana ČR v době jeho přechodného pobytu ve státech EU je nezbytné předložit „Evropský průkaz zdravotního pojištění“ (tj. v pravém rohu v poli s hvězdičkami s označením CZ) a platný doklad totožnosti.

Zákazník je obeznámen a výslovně souhlasí s tím, že v destinaci mohou být zavedena protiepidemická opatření, jež mohou mít vliv na rozsah a kvalitu poskytovaných služeb. Zákazník se zavazuje dodržovat veškerá hygienická opatření požadovaná dodavatelem služeb. Epidemiologická situace se může dynamicky měnit, nelze vyloučit např. zavedení povinných testů, povinného očkování apod. V souvislosti s přetrvávající pandemií může dojít k zavedení přísnějších protiepidemických či jiných mimořádných opatření či omezení jak v ČR, tak i v destinacích, které mají vliv na vstupní podmínky do destinací. Tyto náhlé změny nelze dopředu předvídat a naše CK je nemůže nijak ovlivnit, klientům proto v případech jejich zavedení nárok na bezplatné odstoupení od smlouvy nevzniká.

V době přípravy textu se jeví pravděpodobné, že vstupy do jednotlivých zemí budou podléhat méně restrikcím než v sezónách minulých.

Smluvní vztah, smlouva o zájezdu

Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří a zákazníkem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a zákona č. 159/1999 Sb. (zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu) - oba v platném znění. Smlouva o zájezdu se uzavírá mezi cestovní kanceláří (pořadatelem zájezdu) a zákazníkem v písemné nebo ústní formě, obsahuje specifikaci zájezdu, práva a povinnosti smluvních stran a případně další smluvní ujednání. Před uzavřením smlouvy o zájezdu je zákazník obeznámen s formulářem s informacemi k zájezdu. Pokud je smlouva o zájezdu uzavřena ústně nebo on-line, vydá cestovní kancelář zákazníkovi potvrzení o zájezdu. Nabídka zájezdů CK na internetových stránkách CK je výzvou k podávání nabídek a objednávka služeb se považuje za návrh k uzavření smlouvy o zájezdu. CK tímto vylučuje aplikaci ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Smlouva může být uzavřena přímo v cestovní kanceláři nebo prostřednictvím jejího obchodního zástupce (provizní prodejce, další cestovní kancelář či agentura), který jedná na základě a v mezích uzavřené obchodní smlouvy či udělené plné moci. V případě, že je pro daný zájezd stanoven minimální počet osob, je tato informace vždy uvedena u příslušné ubytovací kapacity, resp. typu zájezdu.

Cestovní kancelář informuje zákazníky, že další skutečnosti týkající se zájezdů, jakož i práv a povinností účastníků smlouvy o zájezdu, jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách prodeje zájezdů DER Touristik CZ a.s. jakožto majitele obchodní značky a ochranné známky NEV-DAMA, jejichž znění je dostupné na www.nev-dama.cz. Všeobecné podmínky prodeje zájezdů DER Touristik CZ a.s. rovněž tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu.

Zákazníkem je osoba, která má v úmyslu uzavřít nebo uzavře s cestovní kanceláří smlouvu o zájezdu, nebo osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, anebo osoba, které byla smlouva postoupena.

Cestovní pojištění

V cenách zájezdů není zahrnuto žádné cestovní pojištění. Jeho vyřízení Vám můžeme nabídnout naším prostřednictvím , nebo se obraťte přímo na některou z pojišťoven. Nesjednáním pojištění přebírá zákazník plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti s neuzavřením tohoto pojištění. Po uzavření smlouvy o zájezdu není možné změnit typ nebo rozsah pojištění.

Povinné smluvní pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb.

Pro případ úpadku cestovní kanceláře vystavila banka Raiffeisenbank a. s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 platební bankovní záruku k zaplacení nároků vzniklých v souvislosti s úpadkem cestovní kanceláře. Potvrzení o platné bankovní záruce je aktuálně dostupné na internetu (www.nev-dama.cz), informace je rovněž k dispozici ve všech provozovnách naší cestovní kanceláře a u autorizovaných prodejců naší cestovní kanceláře. Doklad o bankovní záruce bude zákazníkovi vydán spolu se smlouvou o zájezdu či potvrzením o zájezdu.

Copyright

Veškerý obrazový materiál i další údaje na tomto webu uvedené podléhají ochraně dle příslušných předpisů práva duševního vlastnictví a jakékoli jejich využití nad rámec povolený právními předpisy je možné jen po předchozí dohodě s cestovní kanceláří či s příslušnou třetí osobou, které taková práva náleží.

Informace na webu

Protože se web připravují mnoho měsíců před začátkem Vaší dovolené, může dojít v mezidobí ke změnám místních poměrů např. v důsledku přestaveb, popř. přístaveb, adaptací nebo podobně, a proto se fotografie mohou ve výjimečných případech odchylovat od skutečné situace. Veškeré údaje o službách, cenách a cestovních podmínkách obsažené na webu a ceníku obchodní značky NEV-DAMA odpovídají informacím známým v době přípravy webu a DER Touristik CZ a. s., držitel obchodní značky NEV-DAMA si vyhrazuje právo na jejich změnu. CK si vyhrazuje právo na tiskovou chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů v nabídce. Pro zákazníka je závazná cena a další podmínky uvedené na platně uzavřené smlouvě o zájezdu. Zakreslení hotelů v pobytových oblastech na webu má pouze informativní charakter.

×

Abychom Vám mohli spravovat Vaše oblíbené zájezdy je nutné se registrovat a nebo přihlásit

Nebo se můžete zaregistrovat Zapomněli jste přihlašovací údaje?